Staff Listing

 

1. HỘI ĐỒNG MỤC VỤ    
Chủ Tịch   Ông Phạm Mạnh Phát ĐT: (505) 440-5613
Phó Chủ Tịch   Ông Nguyễn Ngọc Lan ĐT: (505) 922-5236
Trưởng Khu I     Ông Nguyễn Trung Cường ĐT: (505) 620-0638
Trưởng Khu II    Ông Đoàn Thanh Tùng ĐT: (505) 720-4796
Trưởng Khu III   Ông Lê Hồng Phúc ĐT: (505) 379-0424
Cố Vấn (ACA)   Ông Nguyễn Huy Thuần ĐT: (505) 293-5523
Cố Vấn (Ngoại Vụ)   Ông Nguyễn Thành Quốc ĐT: (505) 263-1222
     
2. HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH    
Chủ Tịch   Ông Đặng Trần Nhân ĐT: (505) 400-3204
Ủy Viên   Ông Nguyễn Thành Oanh ĐT: (505) 440-5614
Ủy Viên    Ông Vũ  
     
3. ỦY BAN    
Phụng Vụ   Ông Đỗ Quốc Thái ĐT: (505) 450-9444
Giáo Lý   Anh Nguyễn Ngọc Tường ĐT: (505) 681-1267
Thiếu Nhi Thánh Thể   Chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc ĐT: (505) 363-4014
Ca Đoàn   Ông Nguyễn Tuấn ĐT: (505) 610-2985
Sách Thánh   Anh Đinh Tuấn ĐT: (505) 620-2253
TTV Thánh Thể I    Ông Phạm Nam ĐT: (505) 459-9203
TTV Thánh Thể II   Ô. Nguyễn Tâm (Trưởng Ban) ĐT: (505) 480-2969
Bảo Trì   Ông Phạm Văn Kỳ ĐT: (505) 610-5023
Thông Tin   Ông Trần Hải ĐT: (505) 589-2050