About

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang là một giáo xứ thể nhân và là giáo xứ duy nhất dành cho người Công Giáo Việt Nam thưộc Tổng Giáo Phận Santa Fe.  Giáo xứ được chính thức thành lập vào ngày 4 tháng 7 năm 1984.

Hiện nay Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang có khoảng 250 gia đình và cha chánh xứ là Gioan Baotixita Trần Quốc Hội.

 


 

History of Our Lady of Lavang (pdf)