Staff Listing

 

1. HỘI ĐỒNG MỤC VỤ    
Chủ Tịch   Ông Phạm Mạnh Phát ĐT: (505) 440-5613
Phó Chủ Tịch   Ông Nguyễn Ngọc Lan  
Trưởng Khu I     Ông Nguyễn Trung Cường  
Trưởng Khu II    Ông Đoàn Thanh Tùng  
Trưởng Khu III   Ông Lê Hồng Phúc  
Cố Vấn (ACA)   Ông Nguyễn Huy Thuần  
Cố Vấn (Ngoại Vụ)   Ông Nguyễn Thành Quốc  
     
2. HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH    
Chủ Tịch   Ông Đặng Trần Nhân ĐT: (505) 400-3204
Ủy Viên   Ông Nguyễn Thành Oanh  
Ủy Viên    Ông Nguyễn Vũ  
     
3. ỦY BAN    
Phụng Vụ   Ông Đỗ Quốc Thái ĐT: (505) 450-9444
Giáo Lý   Anh Nguyễn Ngọc Tường ĐT: (505) 681-1267
Thiếu Nhi Thánh Thể   Chị Đào Michelle  
Ca Đoàn   Ông Lê Chung  
Sách Thánh   Anh Đinh Tuấn  
TTV Thánh Thể I    Ông Phạm Nam  
TTV Thánh Thể II   Ô. Nguyễn Tâm (Trưởng Ban)  
Bảo Trì   Ông Phạm Văn Kỳ  
Thông Tin   Ông Trần Hải