Mass & Prayer Times

Thánh Lễ Chúa Nhật (Sunday Mass):
Thứ Bẩy (Saturday): 6:00 pm
Chúa Nhật (Sunday): 9:00 am

Thánh Lễ trong tuần (Weekday Mass):
Thứ Hai, Thứ Tư (Mon, Wed): 8:30 am
Thứ Ba, Thứ Năm (Tue, Thu): 6:30 pm
Thứ Sáu đầu tháng (First Fri): 6:30 pm
Thứ Sáu khác (other Fridays): 8:30 am

Thứ Sáu (không phải đầu tháng)
Chầu Thánh Thể (Eucharistic Adoration): 6:30 pm
Lòng Chúa Thương Xót (Divine Mercy): 7:30 pm

Xưng Tội (Confession)
Thứ Bẩy (Saturday): 5:30 pm - 6:00 pm
Chủ Nhật (Sunday): 8:30 am - 9:00 am
Hoặc bằng hẹn (or by appointment)